Zbog bržeg unošenja sadržaja u Vašu aplikaciju možete koristiti RSS Feed-a.

Već smo naveli da je uređivanje članaka jednostavno i omogućava copy/paste (kopiraj/zalijepi) funkciju kao i direktno ručno upisivanje sadržaja.

Za prijenos sadržaja s Weba u aplikaciju svaka Web stranica može kreirati  RRS Feed link. Postavljanjem tog linka unutar članka, sadržaj koji se objavljuje na Web-u automatski se može prikazivati unutar aplikacije.

Korištenjem RSS-a uštedit ćete vrijeme potrebno za unošenje novog sadržaja u aplikaciju.

 

Podijeli na: